Fotografiert mit:
Leica M11 Monochrom
Leica M10 Monochrom
APO-Summicron 50 + 35
Summilux 50 
Back to Top